LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU GÅR IN PÅ ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. VILLKOREN GÄLLER ALLA SOM ANVÄNDER WEBBPLATSEN, BÅDE REGISTRERADE OCH ICKE REGISTRERADE ANVÄNDARE.

Om du inte samtycker till att bli juridiskt bunden av dessa villkor ber vi dig att INTE gå in på eller använda webbplatsen.

För att kunna registrera dig måste du bekräfta att du är minst 18 år gammal.

Observera också att alla inlägg är offentliga. Inlägg bör därför endast omfatta information som du har för avsikt att dela med dig av till andra.

Genom att registrera dig friskriver du CooperVision från alla anspråk till följd av att du använder vår webbplats.

I samband med att du registrerar dig kan vi komma att lagra följande information som du skickar:

  • E-postadress
  • Lösenord
  • Förnamn, efternamn, användarnamn (det namn som syns när du kommenterar)
  • Företag
  • Ort, delstat, land
  • Telefonnummer (ej obligatoriskt)
  • Vad av en av följande kategorier:

Läkare, optiker, optometri-/oftalmisk tekniker

Patient/Konsument

Medlem av branschmedia

Chef inom branschen

Författare/Konsult

Annat (ange vad)

Du bekräftar att de uppgifter du tillhandahåller (namn, e-postadress osv.) är sanna och korrekta, att du inte uppträder som någon annan person samt att du inte i missledande syfte uppträder som anställd inom CooperVision eller på annat sätt anger en vilseledande anställningsstatus.

 

Vi kan komma att lagra viss information, vissa kommentarer eller inlägg en viss tid.

Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillträde till webbplatsen. Om du gör inlägg som ligger utanför denna webbplats ämnesområde eller vi på annat sätt anser inlägget olämpligt, förbehåller vi oss rätten att inte tillåta kommentaren eller inlägget. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort inlägg eller kommentarer. Om detta skulle ske kan du komma att få ett meddelande från oss som säger att "vi tackar för ditt inlägg eller din kommentar men anser att innehållet just nu är olämpligt eller på annat sätt strider mot våra regler".

Du godkänner vår sekretesspolicy

CooperVisions webbplats respekterar användarnas privatliv. Se CooperVisions sekretesspolicy för en förklaring av användarnas rättigheter vad gäller information som samlas in på denna webbplats. När du går in på eller använder webbplatsen godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy.

Meddelande om upphovsrätt

Material och information som finns tillgängligt på webbplatsen skyddas av upphovsrätt. Detta material ägs eller kontrolleras av CooperVision eller har licensierats till CooperVision av tredje part. Nedladdningsbart material får laddas ned från webbplatsen, dock endast för personlig, icke-kommersiell användning.

Nedladdat material får inte modifieras på något sätt, och alla meddelanden i detta material som rör upphovsrätt, varumärken och liknande måste åtföljas. Du får inte på annat sätt kopiera, visa, ladda ned, sprida, modifiera, mångfaldiga, återpublicera eller återutsända information, text eller dokument som finns på denna webbplats. Vi rekommenderar starkt att inte ladda upp material från tredje part till vår webbplats utan dennes godkännande (innehåll från annan plats eller webbplats, artiklar, länkar, text, bilder, videoklipp osv.). Detta eftersom material publicerat av tredje part också till största del omfattas av upphovsrätt och andra skydd.

Meddelande om varumärken

Varumärken, servicemärken, handelsbeteckningar, helhetsintryck (s.k. trade dress) och produktnamn som används på den här webbplatsen tillhör, om inget annat anges, CooperVision, dess dotterbolag, närstående bolag eller licensgivare. Tillstånd krävs för användning av CooperVisions varumärken i offentliga sammanhang.

Andra webbplatser och/eller material

Länkar till andra hemsidor kan förekomma på webbplatsen. Dessa länkar tillhandahålls som en service till våra webbplatsbesökare. CooperVision har ingen möjlighet att påverka länkade hemsidor, eller material, information, varor eller tjänster som finns på dessa hemsidor. CooperVision ansvarar inte för, och varken rekommenderar eller garanterar material, information, varor eller tjänster tillgängliga via länkade hemsidor. Vi garanterar inte integritetsskydd (eller andra principer) som tillämpas på dessa hemsidor. Vi garanterar inte riktigheten i innehållet på dessa hemsidor. CooperVision förbehåller sig rätten att när som helst ta bort länkar.

Informationens riktighet

CooperVision strävar efter att ge en korrekt beskrivning av sina produkter samt tillhandahålla uppdaterad information på webbplatsen. CooperVision garanterar dock inte att produktbeskrivningar och uppgifter på webbplatsen är kompletta och felfria.

Inga medicinska råd

Den här webbplatsen är avsedd att ge allmän information om synvård och CooperVisions produkter och tjänster. Den är inte avsedd att tillhandahålla medicinska råd. Konsumenter och användare bör alltid rådgöra med en optiker för att få information och råd kring behandling av ett visst problem eller andra medicinska behov.

Hitta en optiker – allmänna villkor

Länken "Hitta en optiker" är avsedda att hjälpa användare att hitta en optiker som ordinerar CooperVisions produkter. Vi strävar efter att se till att informationen i det här verktyget är korrekt. Informationen tillhandahålls dock med reservation för eventuella fel.

CooperVision ger inga garantier eller utfästelser avseende kvaliteten på tjänster som tillhandahålls av dessa optiker och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för agerandet hos de optiker som listas på denna webbplats.

Innehåll som du lägger upp på webbplatser

Du ger CooperVision tillstånd att använda allt innehåll som du laddar upp eller på annat sätt skickar till denna webbplats (i enlighet med användarvillkoren och CooperVisions sekretesspolicy) i all skälig omfattning som CooperVision väljer inklusive, men ej begränsat till, kopiering, visning, publicering, ändring eller användning i annat material. Förutom där CooperVision så uttryckligen anger eller överenskommelse träffats i förväg föreligger inget konfidentiellt förhållande om användare av webbplatsen kommunicerar muntligen, skriftligen eller i elektronisk form med CooperVision (t.ex. i form av återkoppling, frågor, kommentarer, förslag, idéer osv.). Om en webbplats ägd av CooperVision kräver eller begär att sådan information ska uppges och denna information innehåller personligt identifierbar information (t.ex. namn, adress, telefonnummer) förbinder sig CooperVision att ta emot, använda och hantera denna i förenlighet med vår sekretesspolicy.

I annat fall skall sådan kommunikation och all där ingående information, anses vara icke-konfidentiell och CooperVision skall ha rätt att mångfaldiga, publicera eller på annat sätt fritt använda denna information, inklusive, utan begränsning, vid forskning, utveckling, tillverkning, eller användning eller försäljning av produkter där sådan information ingår. Avsändaren av information till CooperVision bär fullt ansvar för innehållet i denna, inklusive dess sanningsenlighet och riktighet samt att den inte inkräktar på någon annans integritetsskyddande eller immateriella rättigheter.

På vår webbplats finns en kommentarspolicy som du måste läsa och godkänna för att kunna göra inlägg på webbplatsen. Den återfinns här.

Otillåtet agerande

Du samtycker till att inte störa eller försöka störa driften på webbplatsen. Du får inte använda några former av automatiska verktyg för att samla in information från eller fylla i formulär på webbplatsen. CooperVisions webb- och e-postservrar samt domänrelaterade e-postmeddelanden får inte användas för att skicka ut oönskade massutskick av e-post eller i annat ont, oetiskt, kränkande, skadligt eller olagligt syfte. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka användare åtkomst till webbplatsen, eller vidta annan lämplig åtgärd om en användare bryter mot dessa användarvillkor eller agerar på ett sätt som kränker en persons eller organisations rättigheter, eller som vi på annat sätt bedömer utgör missbruk eller sker i olagligt, kränkande, skadligt eller ont syfte. Webbplatsen får endast användas i lagligt syfte. Otillåten användning kan medföra civilrättsligt och/eller brottmålsåtal i enlighet med nationell, delstatlig eller lokal lagstiftning.

Använd inte denna webbplats för att kommunicera juridisk information till CooperVision

Kommunikation skickad via webbplatsens e-post- eller meddelandesystem anses inte utgöra juridiska meddelanden riktade till CooperVision eller någon av företagets tjänstemän, medarbetare, ombud eller representanter. Juridisk information skall skickas till:

Office of the General Counsel

CooperCompanies

6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500

San Ramon, CA 94583, USA

Friskrivning; Skadebegränsning

TILLGÅNGEN TILL VÅR WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS SOM EN TJÄNST I BEFINTLIGT SKICK. VI LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, SÄKERHET, RIKTIGHET, SAMT FÖR ATT INTRÅNG INTE GJORTS I TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER . UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE GER COOPERVISION VIDARE INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER ATT TILLGÅNGEN TILL WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL ELLER FUNKTION KOMMER ATT AVBROTTS- ELLER FELFRI. DU TAR FULLT ANSVAR OCH STÅR RISKEN FÖR EVENTUELL FÖRLUST TILL FÖLJD AV NEDLADDNING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV FILER, INFORMATION, INNEHÅLL ELLER ANNAT MATERIAL SOM HAR ERHÅLLITS PÅ WEBBPLATSEN.

I den omfattning som lagen medger skall CooperVision under inga omständigheter hållas ansvarigt för några som helst indirekta, oförutsedda, särskilda, följd- eller uppkommande skador relaterade till webbplatsen, vare sig det gäller kontraktsbrott, otillåten handling, försummelse eller annan handling, även om CooperVision har informerats om risken för sådana skador.

Förändringar av användarvillkoren

Vi kan när som helst komma att ändra dessa användarvillkor och kommer vid eventuella förändringar att uppdatera användarvillkoren. Om du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du våra ändringar av dessa användarvillkor. Se därför till att regelbundet uppdatera dig om de aktuella villkoren.

Besökare från utlandet

CooperVision ger inga utfästelser att material eller annat innehåll på vår webbplats lämpar sig för eller är tillgängligt för användning utanför USA, dess territorier, besittningar eller protektorat. Om du väljer att gå in på vår webbplats från någon annan plats sker detta på eget initiativ och på egen risk. Du ansvarar för att följa lokal lagstiftning om och i den utsträckning som lokala lagar är tillämpliga. Du samtycker uttryckligen till att följa alla tillämpliga lagar gällande överföring av tekniska data från USA eller det land där du bor.

Tillämpliga lagar; Jurisdiktionsort

Dessa användarvillkor och ditt nyttjande av webbplatsen regleras av federal amerikansk lagstiftning samt av delstaten Kaliforniens lagar. Talan relaterad till den här webbplatsen kan endast väckas i lämplig delstatlig eller federal domstol inom delstaten Kalifornien. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till att delstatliga och/eller federala domstolar inom delstaten Kalifornien ges jurisdiktion.

Förslag och feedback

  • CooperVision välkomnar feedback och förfrågningar. Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss via e-post till blogadmin@coopervision.com. För allmänna frågor om webbplatsen, e-posta oss på info@coopervision.com.
  • FRISKRIVNING GÄLLANDE KOMMENTARER\INLÄGG – Observera att de inlägg och kommentarer som du läser på vår webbplats uttrycker respektive författares synpunkter och åsikter och inte nödvändigtvis delas av CooperVision, dess tjänstemän eller chefer.
  • Har du frågor eller kommentarer om CooperVisions produkter?

FÖRSÄKRAN OM UPPFYLLANDE AV DEN OMFATTANDE EFTERLEVNADSPOLICYN

Vi har, som ett led i CooperVision, Inc.:s fortlöpande arbete inom regelefterlevnad utvecklat och implementerat ett omfattande efterlevnadsprogram (Comprehensive Compliance Program). Detta är avsett att uppfylla efterlevnaden av tillämpliga federala och delstatslagar samt industristandarder relaterade till marknadsföring och reklam för våra produkter gentemot yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. CooperVision, Inc. ("CooperVision") uppfyller vid denna förklarings upprättande, såvitt vi vet, vad som stadgas i företagets omfattande efterlevnadspolicy (Comprehensive Compliance Policy), enligt beskrivningen vad gäller yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården i Kalifornien och, i förekommande fall, med California Health & Safety Code, Sections 119400-119402.

I. INLEDNING

CooperVision har inrättat ett program avsett att säkerställa: (1) etisk interaktion med vårdgivare och (2) en praxis för reklam och marknadsföring som i allt väsentligt överensstämmer med tillämpliga federala och delstatslagar samt industristandarder, såsom standarden Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals, publicerad av Advanced Medical Technology Association ("AdvaMed").

II. MÖTEN SAMT SÄLJ- OCH PR-MÖTEN

CooperVision kommer inte att, med begränsade undantag enligt nationellt erkända standarder, ersätta deltagare för kostnader för resa och logi i samband med utbildningskonferenser anordnade av tredje part. CooperVision kan komma att ersätta deltagare för skäliga kostnader för resa och logi, samt tillhandahålla måttlig representation, i samband med deltagande vid möten inriktade på utbildning och fortbildning i säker och effektiv användning av CooperVisions produkter och/eller i försäljning och marknadsföring av CooperVisions produkter i frågor som rör produktegenskaper och försäljningsvillkor. Dessa möten hålls på platser avsedda att främja utbyte av information, till exempel i konferensmiljöer eller vid kund- eller företagsanläggningar. CooperVision betalar inte kostnader för resor eller logi för deltagares makar eller gäster.

III. AFFÄRSMÅLTIDER OCH REPRESENTATION

CooperVision kan ibland erbjuda en enklare måltid och/eller bjudning, normalt som del i ett utbildnings- eller produktutbildningsmöte. Dessa utbildnings- eller produktutbildningsmöten inkluderar inte underhållning eller rekreation, och en representant från CooperVision närvarar under hela mötet. Där så är möjligt ska dessa möten hållas i vårdgivarens lokaler, eller i annan lämplig lokal som främjar syftet med utbildnings- eller produktutbildningsmötet.

IV. TILLHANDAHÅLLANDE AV UTBILDNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSARTIKLAR

Representanter från CooperVision kan ibland tillhandahålla patient- eller övningsrelaterade artiklar. Artiklarna ska ha ett måttligt ekonomiskt värde (normalt motsvarande ett försäljningsvärde på högst cirka 800 kronor per artikel) och ej gå att använda annat än i utbildningssyfte. Gåvor av marknadsföringskaraktär med ett symboliskt värde, till exempel pennor, kaffemuggar och presentkort, är i enlighet med CooperVisions policy inte längre tillåtna.

V. TJÄNSTGÖRANDE COMPLIANCE OFFICER

Steve Reiman, Vice President Market Development på CooperVision, tjänstgör som Compliance Officer med ansvar för efterlevnadsprogrammet. Vår Compliance Officer har befogenhet att göra en oberoende bedömning och har fri och oinskränkt tillgång till högsta ledningen.

VI. UTBILDNING AV MEDARBETARE

En viktig del i CooperVisions omfattande efterlevnadspolicy är att utbilda och fortbilda medarbetarna om deras juridiska och etiska skyldigheter enligt tillämpliga hälsoprogram. CooperVision lägger stor vikt vid att vidta nödvändiga åtgärder för att effektivt kommunicera ut våra standarder och procedurer till berörd personal.

VII. KOMMUNIKATION

CooperVision uppmuntrar till dialog mellan ledningen och medarbetarna. Vår målsättning är att alla medarbetare som vill ha svar på frågor eller rapportera möjliga förekomster av lagbrott ska veta vem de ska vända sig till för att få meningsfull respons, och ska kunna göra detta utan oro för repressalier. Medarbetare förväntas rapportera misstänkta brott mot företagets policy genom att kontakta vår Compliance Officer. Medarbetare kan också rapportera möjliga överträdelser till sin chef eller till HR.

VII. GRANSKNING OCH KONTROLL

CooperVisions omfattande efterlevnadspolicy innefattar fortlöpande åtgärder för att kontrollera, granska och utvärdera hur efterlevnadsarbetet sköts. Upplägget på våra granskningar varierar, liksom omfattningen och frekvensen på vår kontroll, granskning och utvärdering av efterlevnad, beroende på en rad olika faktorer, till exempel nya myndighetskrav, förändringar av affärspraxis och andra överväganden.

VIII. TILLÄMPNING OCH UNDERSÖKNING

CooperVisions omfattande efterlevnadspolicy strävar efter att se till att samtliga medarbetare är väl införstådda med konsekvenserna av att bryta mot lagen eller företagets policy, samt att konsekventa disciplinära åtgärder tillämpas. Vår omfattande efterlevnadspolicy ställer krav på att företaget utvärderar varje enskilt fall och agerar skyndsamt vid möjliga brott mot lagen eller företagets policy, vidtar lämpliga disciplinära åtgärder, gör en bedömning om överträdelsen delvis kan bero på luckor i vår policy, praxis eller internkontroll, samt vidtar åtgärder för att förhindra framtida överträdelser.

 

[2013-07-01]